Kategorie części

Polityka prywatności sklepu internetowego north.pl

Bezpieczeństwo danych Naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego udostępniamy Państwu naszą Politykę Prywatności oraz informacje co dzieje się z Waszymi danymi podczas korzystania ze Sklepu Internetowego north.pl

 • Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma NORTH.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wąwozowa 7B, 75-339 Koszalin) zarejestrowaną w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie pod numerem KRS 0000740578, adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez NORTH.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. danych osobowych w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i z dnia 10 maja 2018 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.
 • Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego North.pl,
 • Regulamin Sklepu Internetowego (Regulamin) jest dostępny pod następującym adresem: https://north.pl/regulamin.html
 • W celu realizacji zamówienia. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imiona i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń zwrotów i reklamacji). W wypadku Przedsiębiorców Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

 • 3.1 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • 3.2 Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
  Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer konta bankowego. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
  Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
  Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer konta bankowego. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 • 4.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • 4.2 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 • 4.3 Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. 4.3.1 przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  2. 4.3.2 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3. 4.3.3 dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  4. 4.3.4 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  5. 4.3.5 dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  6. 4.3.6 ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska Sp. Z o.o. - sklep internetowy przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   1. a) przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z: - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklep Internetowego sługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez ich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia
   2. b) przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska. Sp. Z o.o. w związku z możliwościami zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar kub usługę przez Twisto Polska Sp z o.o. w ramach umowy zlecania obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. Z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia
   3. c) w przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze sklepem internetowym.
   4. d) w przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska Sp. Z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia mowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez sklep internetowy.
   5. e) w przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz sklepu internetowego.
   6. f) w przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, a w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
   7. g) w przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska Sp. Z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska. Sp. Z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. Z o.o.
  7. 4.3.7 AION BANK SA / NY z siedzibą w Brukseli (Belgia), działającą poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (NIP 1080023480), Vodeno Sp. z o.o. (NIP 5223122470), Iteo Sp. z o.o. (NIP 6342773837), Spółki z Grupy Kapitałowej InPost, których wykaz znajduje się pod adresem https://integer.pl/ - sklep internetowy przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   1. a) przekazania danych osobowych w związku z: - świadczeniem na rzecz Sklep Internetowego sługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet w ramach usługi InPost PAY (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia w celu weryfikacji należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez ich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia,
   2. b) przeprowadzenia procesu zakupu towarów lub usług przez Klienta u sprzedawcy,
   3. c) odbierania od klientów oświadczeń o akceptacji regulaminu sprzedawcy, zgód na przesyłanie przez sprzedawcę informacji handlowych oraz innych wymaganych prawem oświadczeń i zgód, a także przechowywania tych zgód i oświadczeń,
   4. d) w przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia mowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez sklep internetowy.
   5. e) w przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz sklepu internetowego.
   6. f) w przypadku przekazania danych osobowych Klienta do w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, a w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
   7. g) w przypadku przekazania danych osobowych Klienta w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez usługę InPost PAY w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „InPost PAY” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy sklepem internetowym a InPost Sp. Z o.o.
  8. 4.3.8 podmioty, które świadczą usługi marketingowe na rzecz Administratora - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta (adres mailowy) wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics (Dane Eksploatacyjne).
 • Cookies
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
  2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • obsługi procesu rejestracji oraz logowania Klienta do konta;
 • zapamiętywania Klienta jako zalogowanego użytkownika Sklepu Internetowego i pokazywania, że jest zalogowany;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • realizacji procesu składania Zamówienia;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy, w celu ulepszania działania stron internetowych.
 • Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia, zalogowanie lub założenie konta Klienta).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • w przeglądarce Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • w przęglądarce Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • w przeglądarce Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • w przeglądarce Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042
 • GOOGLE ANALITYCS
  1. Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej zbierający informacje o aktywności i zachowaniu użytkowników Sklepu Internetowego, stosowany w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych.
  2. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę tego systemu lub wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu (co może również zablokować możliwość poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym). Aby zablokować wyłącznie system Google Analytics użytkownik powinien zapoznać się z artykułem na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
  3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 • 6.1 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • 6.2 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 6.3 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6.4 Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 6.5 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • 6.6 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących produktów innych Podmiotów, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 • 2 Zachęcamy do zabezpieczenia Hasła przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie Hasła przez Klienta i wynikające z tego skutki.
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook.
 • Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Jeśli podczas wizyty w Serwisie Użytkownik (Klient) Serwisu kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika (Klienta) może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika (Klienta) w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 • Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 • Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.
 • Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 
scroll top